Meer jongeren naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt

Werkgevers, 16 scholen en de Human Capital Agenda (HCA) slaan de handen ineen om
jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) nog beter
zichtbaar te maken in de arbeidsmarktregio Zwolle.

Op 13 december 2022 komen de partners van het inclusiepact ‘Van onderwijs naar werk
voor jongeren in het vso en pro Regio Zwolle’ naar de praktijkschool PrO Hardenberg om
de intentieverklaring te ondertekenen. Deze aanpak rondom profilering en
zichtbaarheid van deze doelgroep sluit naadloos aan op het actieplan
jeugdwerkloosheid van de centrumgemeente Zwolle. Wethouder Verschuur, van de
gemeente Hardenberg, zal aanwezig zijn om namens de Human Capital Agenda haar
handtekening te zetten. Alle partners zien de toegevoegde waarde van deze
samenwerking om de komende twee jaar het netwerk verder te verstevigen om zo meer
jongeren aan het werk te krijgen en de personeelskrapte op te vullen. Een kans voor
deze arbeidsmarktregio die de voorloper in het land gaat zijn met dit inclusiepact dat
mogelijk gemaakt is vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Iedereen mag meedoen
De overheid heeft de ambitie om Nederland inclusiever en toegankelijker te maken,
zoals beschreven in het VN verdrag Handicap. Via het programma Onbeperkt meedoen!
zijn de afgelopen jaren stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Om sneller tot concrete
oplossingen te komen hebben de eerder genoemde ministeries zogenaamde
inclusiepacten toegewezen. Deze pacten worden allereerst op een kleiner schaalniveau
georganiseerd (een stad, regio of netwerk van organisaties), om van daaruit de inzichten
en opbrengsten van succesvolle pacten te halen en op te schalen. Binnen een pact
maken partijen afspraken met elkaar om te komen tot concrete acties gericht op impact
voor mensen met een beperking. Het inclusiepact ‘Van onderwijs naar werk voor
jongeren in het vso en pro Regio Zwolle’ is één van deze inclusiepacten.

Brug bouwen tussen scholen en werkgevers
Afgelopen maanden zijn er door de projectgroep verkennende gesprekken gevoerd met
zowel de scholen als met de aanjagers van de sectortafels Techniek & Energietransitie,
Zorg & Welzijn en Vrijetijdseconomie om te komen tot een plan van aanpak. Deze
zogenaamde kansrijke sectoren kampen met een tekort aan personeel. Eén van de
actielijnen van het plan is de 16 vso pro scholen en de werkgevers dichter bij elkaar te
brengen door te onderzoeken wat er van beide kanten nodig is om leerlingen naar een
duurzame werkplek te krijgen.

Verder wordt er communicatiekracht ingezet om de scholen te helpen om de jongeren
in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in beeld te brengen bij de
werkgevers en in de regio. Hierbij wordt de focus gelegd op de talenten en
mogelijkheden van deze jongeren en niet de beperking. Als werkgevers de jongeren
leren kennen, eventuele vooroordelen weggenomen worden is de kans groot dat dit
project gaat slagen.

Voor en door jongeren
De jongeren hebben een prominente rol in het project. Vaker en beter luisteren naar de
mensen om wie het gaat, geeft mooie inzichten. Voor de duur van het project wordt er
een leerlingenraad gevormd waarin jongeren zitting nemen die meedenken met de
ontwikkelde formats en aanpak. Maar ook tijdens de ondertekening zijn jongeren
betrokken. Een aantal leerlingen van PrO Hardenberg maakte op school een houten
puzzel. Iedere partner van het inclusiepact legt op 13 december zijn eigen stukje om de
samenwerking te verbeelden.

Via het landelijke netwerk
Bij succes in de regio Zwolle zal deze aanpak verder uitgerold worden via het landelijk
netwerk vso/pro door heel Nederland. Leren van elkaars ervaringen en kennis delen dat
is de opdracht van de netwerkcoördinatoren vso/pro in de 35 arbeidsmarktregio’s.